Disclaimer

Dieren.eigenbegin.nl, hierna te noemen Eigenbegin.nl, verleent u hierbij toegang tot Dieren.eigenbegin.nl en publiceert hier ter informatie hyperlinks, teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Eigenbegin.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Dieren.eigenbegin.nl en op andere subdomeinen van Eigenbegin.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Eigenbegin.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Eigenbegin.nl spant zich in om de inhoud van Dieren.eigenbegin.nl en op andere subdomeinen van Eigenbegin.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Dieren.eigenbegin.nl en op andere subdomeinen van Eigenbegin.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eigenbegin.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Dieren.eigenbegin.nl en op andere subdomeinen van Eigenbegin.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Dieren.eigenbegin.nl en op andere subdomeinen van Eigenbegin.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eigenbegin.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eigenbegin.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eigenbegin.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.